фінанси тема 1-2Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного у суспільстві ввп яка опосередковується рухом грошових потоків між суб’єктами господарювання. Фінанси під-в – екон. Від-ни що відображають формування роз-діл та вик-ння грошових фондів і доходів суб’єктів гос-ння у процесі їх відтворення. Фун-ї : розподільча і контрольна. Фін.ресурси-грошові нагромадження та доходи що знаходяться в розпоряженні під-ва, зосереджені у спеціальних фондах для забезпечення розширеного відтворення вир-ва.бувають у фондовій і не фондовій формі Грошові фонди –фін ресурси у фонд. Формі(стат. Капітал,амортизаційний фонд,тощо)Класифікація за джерелами формування (власні,позикові,залучені)за формою власності (приватні,державні, колективні) за терміном, за напрямом використання(забезпечення поточ. дія-ті , для відновлення ОЗ, для оплати праці і задоволення соц.. культ потреб, для відшкодування збитків.)Організація фін підприємства –це форми, методи способи формування та використання фінансових ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних цілей згідно вимог закону. 3принципи : саморегулювання,самоокупність,самофінансування. Принципи реалізації фін політики : Плановості, фін.Співвідношення термінів,гнучкість,мінім.витрат,раціональність,фін.стійкість,зацікавленість у результаті,матеріальна відповідальність,здійснення контролю,створення фін резервів.

Фінансова діял-сть це система форм і методів які використовують для фін. забезпечення функціонування підва та досягнення поставлених цілей. Завдання (фін забезпечення поточної виробничо-господарсської діяльності,виконання зобов’язань ,контроль за розподілом фін. Ресурсів.Напрямки (фін.прогнозування та планування,аналіз та контроль,оперативна поточна фін робота. Фінансова служба- структурний підрозділ що виконує певні функції в системі управління під-вом(бухгалтерія,оперативне управління,аналітичний ввіділ,ввіділ фін. Планування,ввід цінних паперів)

Фінансовий мехін.- система управління фінансами призначена для організації взаємодії фін. Відносин і грошових фондівз метою оптимізації їх впливу на кінцевий рез.(фін.методи,важелі,правове забезпечення,нормативне забезпечення,інформац. Забезпечення)Напрамки : мобілізація коштів ін.. власників для покриття витрат, маркетингові дослідженя, визначення обсягу джерел фін. Ресурсів

Тема 2Грошовий оборот – сукупність всіх грошових розрахунків та платежів. Є розрахунки за товарними операціями, за нетоварними. Форми : готівкові, безготівкові- це грошові розрахунки які здійснюються у формі записів на рахунках у банках коли кошти списуються з рахунку платника і перераховуються на рахунок отримувача.є 3 види – міські або місцеві,міжміські,міжнародні. Принципи : зберігання грошових коштів у банку, вільний вибір банка,вибір форми розрахунків,кошти списуються лише з розпорядження тощо.

Види банківських рахунків Поточний- відкриваються всіма підвами а також їх підрозділами.Бюджетні відкриваються під-вами яким виділяють кошти з держ. Або місцевих бюджетів,кредитні,депозитні,валютні

Відкриття : заява на відкриття,свідотсвто про реєстрацію,копія статуту,довідка про податкову,картка з підписами,зразок відбитку печатки,копія довідки про реєстрацію в пенс. Фонд,довідка що підво є плаником ЄСВ.

Платіжні форми: платіжне доручення –письмове доручення власника рахунку перерахувати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача платіжна вимога доручення

Комбінований документ з 2 частин (вимога сплатити вартість,доручення покупця оплатити отриману вимогу і переказати кошти) приймається банком протягом 20 календ.днів. Чеки письмове розпорядження платника своєму банку сплатити зі свого рахунку пред’явнику чека відповідну суму.

Акредитиви документ із доручення однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спец. Задепонов коштів оплату товаротранспортних документів за раніше відвантажений товар. ( покритий попередне депонування коштів за рахунок платника; непокритий – платежі постачальнику гарантує банк,відзивний – може бути змінений або анульований банком платника на вимогу платника без попереднього узгодження з постачальником. Безвідзивний не може бути змінений без позичальника)

Вексель цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Класифікація векселів:За видом емітенту:-казначейські — один із видів державних цінних паперів, які випускаються для покриття видатків державного бюджету (для зарахування сплати податків до держ. бюджету, як застава для забезпечення ін. платежів та кредитів); приватні — емітуються корпораціями, фін. групами, комерційними банками. Спец. забезпечення ці папери не мають;2) За суб’єктом, що здійснює оплату:— прості (соло-векселі) — виписуються і підписуються боржником (векселедавцем) і є його борговим зобов’язанням оплатити кредитору вказану суму в установлений час;— переказні — це документ, який регулює вексельні відносини трьох сторін;3) За наявністю застави:— забезпечені — це векселі, гарантовані заставою, яка надається кредиторові, банку абопродавцеві доти, доки борг не буде сплачено;- не забезпечені.

4) За порядком платежу:— на пред’явника —векселі, що сплачуються негайно після прийняття їх дебітором; — строковий вексель — вексель, що оплачується в термін, указаний у документі;5) за можливістю передавання:- такі, що індосуються; — такі, що не індосуються.6) за місцем платежу:- доміцильовані — це векселі, в яких вказується конкретне місце платежу;- недоміцильовані.7) За формою пред’явлення:-у паперовій формі; — у безпаперовій формі— як запис на електронних рахунках.Розрахунки з використанням векселя здійснюються за таким порядком

Механізм здійснення розрахунків із використанням векселя— постачання товару;— акцепт векселя в банку, який обслуговує покупця;— передача векселя;— платіжне доручення банку, який обслуговує постачальника, на оплату цього векселя;— облік векселя (може бути наданий кредит) постачальника у межах облікової ставки;— пред’явлення векселя до оплати у встановлений строк;— отримання платежу.

Готівкові розрахунки слід розуміти як платежі готівкою підприємств і фізичних осіб за реалізовану продукцію, а також за операціями, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. (Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 637, затверджене НБУ від 15.12.2004 р.). Готівкові розрахунки передбачають розрахунки не лише за реалізовану продукцію, а й за позареалізаційними операціями (погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позичками, безплатно отримані кошти, відшкодування мат. допомоги, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг майно, роялті, дохід від володіння корпоративними правами тощо).

Оформлення касових операцій здійснюється з використанням документів, Оприбуткування (прибутковий касовий ордер,грошовий чек) видача коштів (видатковий касовий ордер, платіжна відомість) узагальнення касових операцій (касова книга)

Готівкова форма розрахунків має свої позитивні та негативні сторони.

Перевагами готівкової форми розрахунків є такі: повна гарантія платежів; висока швидкість платежів; неможливість виникнення дебіторської заборгованості.

Водночас слід визначити такі основні недоліки готівкової форми розрахунків: висока вартість обслуговування, зокрема, здійснення касових операцій, необхідність інкасування, збереження тощо; необхідність особистої присутності продавця і покупця; обов’язковий збіг моменту відпуску товару та його оплати; незручність здійснення розрахунків; розрахунки готівкою можуть застосовуватись у міжгосподарських взаємовідносинах, якщо це невеликі за сумою платежі.

Підприємства мають право мати в своїх касах готівку в межах ліміту. До встановлення ліміту каси на поточний рік діє ліміт попереднього року.

Обсяг готівкових розрахунків для підприємств в Україні законодавчо обмежується. Сума готівкових розрахунків підприємства з іншою чи іншими (кількість не обмежується) юридичними особами протягом одного дня не має перевищувати 10000 грн. Платежі понад установлену граничну суму проводяться лише в безготівковій формі.

Особливості розрахунку і встановлення ліміту каси розглянуто в табл. 1.

Таблиця 1

Установлення ліміту каси

За середньоденними надходженнями готівки до каси Для підприємств, що здають готівку до банку щодня (у день її надходження до каси) Ліміт установлюється в розмірі, необхідному для забез-печення роботи підприємства на початок робочого дня (за будь-які три місяці поспіль з дванадцяти, які передують місяцю, в якому встановлюють ліміт каси) Для під-в, які розташовані в насе-лених пунктах, де немає банків, та яким з огляду на це встановле-но термін здачі виручки не рідше ніж раз на 5 робочих днів Ліміт каси встановлюється в розмірах, що залежать від ус

тановлених термінів здачі готівкової виручки та її суми, але не більше 5-кратного розміру середньоденних надходжень готівки(за будь-які три місяці підряд з дванадцяти, які передують місяцю,в якому встановлюють ліміт каси) За середньоденною видачею готівки з каси Ліміт каси встановлюється в розмірі, не більшому за розмір середньоденної видачі готівки (за будь-які три місяці підряд з дванадцяти, які передують місяцю, в якому встановлюють ліміт каси)

За будь-якого методу розрахунку ліміту підприємства мають визначати суму надходжень (видатків) готівки за будь-які три місяці підряд з дванадцяти, які передують місяцю, в якому встановлюють ліміт каси. За перевищення лімітів каси підприємства несуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій (штраф становить двократний розмір сум виявленої понадлімітної готівки за кожен день).

Розрахункова дисципліна передбачає зобов’язання суб’єктів господарювання дотримуватися встановлених правил проведення розрахункових операцій.

Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов’язаннями в повному обсязі та у встановлені строки.

Санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення розрахункової і платіжної дисципліни поділяються на:

Договірні санкції спрямовані на забезпечення повного й безумовного виконання господарських угод. Такі санкції застосовуються у вигляді сплати неустойки, яка визначається у відсотках до суми невиконаного зобов’язання.

— Банківські (кредитні) санкції застосовуються до підприємств за порушення ними кредитної дисципліни: незадовільний стан обліку і звітності; нецільове використання кредитних ресурсів; порушення планових строків уведення об’єктів, на які отримано кредит, в експлуатацію; несвоєчасне повернення отриманих кредитів.

— Фінансові санкції застосовуються за порушення суб’єктами господарювання фін. дисципліни. Вони застосовуються держ. органами, податковими адміністраціями.

Внимание, только СЕГОДНЯ!


lists
lists